Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Atypisch

 

Artikel 1. Definities

1.1. Atypisch: het webdesign en webdevelopment bureau gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 080925240000, handelend onder de naam Atypisch.

1.2. Opdrachtgever: de wederpartij van Atypisch bij de uitvoering van de overeenkomst.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Atypisch en de Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van webdesign en webdevelopment diensten.

1.4. Diensten: de webdesign en webdevelopment diensten die door Atypisch aan de Opdrachtgever worden geleverd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Atypisch.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Atypisch en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Atypisch hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Atypisch zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2. Atypisch is slechts aan de offerte gebonden indien de Opdrachtgever deze binnen de gestelde termijn heeft aanvaard en mits de aanvaarding schriftelijk is bevestigd door Atypisch.

3.3. Atypisch behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en offertes in te trekken of te wijzigen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Atypisch zal zich naar beste kunnen inspannen om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

4.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde informatie en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.3. Atypisch is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, indien dit naar het oordeel van Atypisch noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten van Atypisch, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooirechten, berusten bij Atypisch.

5.2. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

5.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de diensten van Atypisch te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atypisch.

5.4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de diensten van Atypisch te verwijderen of te wijzigen.

5.5. Atypisch vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door Atypisch zelf ontwikkelde diensten inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van derden.

 

Artikel 6. Betaling

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de Opdrachtgever de facturen van Atypisch binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

6.2. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

6.3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is Atypisch gerechtigd om de dienstverlening op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Atypisch maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting door de Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Atypisch is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet van Atypisch.

7.2. Indien Atypisch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Atypisch wordt uitgekeerd, dan wel, indien geen uitkering plaatsvindt, het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

7.3. Atypisch is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Atypisch gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Atypisch, waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt, dan wel waardoor de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Atypisch kan worden ver

8.3. Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 9. Geheimhouding en privacy

9.1. Atypisch zal de vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever niet aan derden verstrekken, tenzij de Opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

9.2. Atypisch zal passende maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beschermen conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

9.3. Atypisch zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever niet voor andere doeleinden gebruiken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1. Op alle overeenkomsten tussen Atypisch en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst tussen Atypisch en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Artikel 11. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

11.1. Atypisch behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd te vinden op de website van Atypisch.

11.3. De Opdrachtgever wordt geacht de laatste versie van de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard, tenzij de Opdrachtgever binnen 14 dagen na kennisneming van de wijziging schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de toepasselijkheid ervan.